Opšti uslovi poslovanja o prodaji i isporuci Webasto Grupe

 
 

1.Validnost

1) 1)Navođenje cene, isporuka i usluge biće bazirane na opštim uslovima poslovanja i prodaju i isporuci. Ovo će se takođe odnositi na sve buduće poslovne odnose. Trenutne opšte uslove će kupci prihvatiti najkasnije po uzeću bez objection. Osnovni uslovi poslovanja kupaca će biti podržani jedino ako su u koraku sa trenutnim opštim uslovima poslovanja i prodaji i isporuci; u svim ostalim slučajevima, osnoni uslovi poslovanja kupaca neće biti prihvaćeni  iako niso eksplicitno odbačeni od strane Webast-a.                   

2) Divergencija trenutnih opštih uslova poslovanja o prodaju i isporuci će biti efektivni ako su napismeno potvrđeni od strane Webasto-a.

 

2. Navod i ugovori

1) Navodi će biti izdavani bez obligacija, osim ako nije napismeno eksplicitno opisano kao obavezujuće od strane Webasta. Prihvatanje deklaracije i svih ostalih naredni biće samo legalno validan ako je napismeno potvrđen od strane Webasta. Isto će važiti i za dopune i dodatke narudžbini.                                                        

2) Crteži, ilustracije, dimenzije, teret i ostale osobine če biti obavezujuće ako su napismeno prihvaćene. 

 

3. Cene

1) Ako inače nije dogovoreno, webastove navedene cene će ostati validne u roku od 90 dana od trenutka njihove određenosti. Cene narudžbina će biti bazirane na trenutnim cenama. 

 

2) Cene će biti primenjivane na prethodne isporuke ako dogovor nije drugačiji. Plaćanje pošiljke  po webastovom izboru uključujući ambalažu će snositi kupac. Ako je povraćanje paketa dozvoljeno, kupac će vratiti paket dostavi i biće odgovoran za slučajan gubitak paketa dok nije povraćen.

 

4. Rizik prenosa

Rizik će biti doturen kupcu, kada je poslata roba predata prenosiocu ili drugoj osobi odgovornoj za transport. Rizik će takođe biti doturen kupcu ako je roba uskladištena u lokalu Webasta na zahtev kupca.

 

5. Garancija i odgovornost

1) Ukoliko je isporuka pogođena u okviru komercijalnog poslovanja, kupac će pregledati robu koju je isporučio Webasto odmah po uzeću i prijaviće bilo kakva oštećenja ili fabričke greške napismeno u roku od osam dana od primanja robe. Ako defekti nisu otkriveni, uprkos strogoj inspekciji, ali su otkriveni tok ograničenog roka,onda će Webasto biti napismeno obavešten bez odugovlačenja nakon otkrića, ali u svim svim slučajevima pre isteka ograničenog roka.

2) U slučaju opravdanih žalbi, ovi će defekti biti popravljeni ili će nepotrebni delovi biti zamenjeni besprekornim delovima bez bilo kakve nadoknade o trošku Webasta. Oštećena roba biće vraćena Webastu bez plaćanja poštarine i prevoza.Ako je defekt potvrđe, Webasto će pokriti troškove robe i vratiće kupcu robu u najjeftinijem vidu. Ako sledeći učinak(popravke ili zamene) nemoguć ili dvaput propadne izvan moći kupca, kupac ima pravo da zahteva poništenje ugovora ili smanjenje cene. Popravka ili zamena će biti efektvina bez potvrde o bilo kakvoj zakonskoj obavezii neće prekidati propusti u garanciji za defekte robe.

3) Garantni period Webastovih grejača i klima uređaja na krovu, kao i rezervnih delova za takvu opremu i sisteme iznosi 12 meseci. Garantni period će trajati od trenutka instalacije opreme,ili od trenutka instalacije u vozilo koje je registrovano po prvi put, a usvim ostalim slučajevima trajaće do 18 meseci od trenutka isporuke robe,sistema ili rezervnih delova.

4) Garantne tvrdnje će biti potvrđene protiv Webasta ako je garantni list popunjen od strane radionice koja instalira opremu i ako je vraćena u Webasto zajedno sa delovima koji su formirani za predmet žalbe. Štaviše, duplikati ovih garantnih listova morali su biti poslati u Webasto odmah nakon instalacije opreme. Bez obzira na garantne mere i bez prihvatanja bilo kakvnih zakonskih obaveza, Webasto može, po svom nahođenju, da snosi troškove instalacija i uklanjanja opreme u okviru roka opomene radionice. Troškove za uklanjanje i instalaciju će snositi samo Webasto ako posao odrađuje Webasto ili njegov ovlašćen korisnički centar.

5) Nijedna odgovornost neće biti usvojana zbog defekata od strane prirodnog habanja, neprikladne ili nepravilne upotrebe,nepravilnog skladištenja, neispunjavanje instalacionih i operacionih instrukcija, neispravan ili nemaran tretman, korišćenje bez pogodnog operativnog medija, kao i klimatski ili drugi efekti, izuzimajući ovo,Webasto može bbti okrivljen za neke okolnosti. Odgovornost neće biti prepisivana zbog defekata koji se pripisuju pogrešnim dizajnima ili neodgovarajućim materijalima korišćenjem dizajna ili materijala po specijalnoj narudžbini kupca,uprkos prethodnom upozorenju od strane Webasta.                                              

6) Sve tvrdnje o garanciji, nezavisno od njihove prirode, biće odstranjene, sa izuzecima tvrdnji o štetama koji su limitirani ali su u skladu sa odeljkom 6.                                          

7) Garancija će postojati samo u napismenoj Webastovoj eksplicitnoj deklaraciji.

 

6. Ograničenje odgovornosti

6.1 Nezavisno od temljnih zakonskih osnova, Webasto će biti odgovoran za gubitke ili štete ako

a) Webasto je počinio krivčan proboj ugovora(barem kroz nemarnost), time ugrožavajući predmet ugovora ili

b) gubitak ili šteta je izazvana velikom nemarnošću ili samovoljnom namerom Webasta ili                                                                                              

c) Webasto je dao garanciju.

6.2 Webastova odgovornost  će biti limitirana do tipičnih predvidljivih gubitaka ili šteta u sledećim slučajevima:

a) Krivičan osnovni proboj ugovora ( kršenje glavne dužnosti) usled ni velike nemarnosti ni samovoljne namere

b) Kršenje ostalih dužnosti usled velike nemarnosti Webastovih zaposlenih ili predstavnika izuzimajući izvršne organe i izvršni radnici.

c) Ako je data garancija, osim ako je uslov o robi eksplicitno zagarantovan.


6.3 U slučaju u skladu sa paragrafom 6.2, Webasto neće biti odgovoran za indirektne gubitke i štete, značajne gubitke i izgubljen profit, kao što su nova ili polovna vozila.

6.4 Od paragrafa 6.1 do 6.4 će biti primenjeni ako je roba samo definisana po svojoj vrsti.

6.5 Paragrafi 6.1-6.5 biće važeći samo ako kupac tvrdi oštećenja koje su naneta od strane Webastovih radnika ili reprezentativnih lica.

 

7. Period dostave

1) Obavezujući datumi ili periodi dostave biće samo validni ako su ugovoreni napismeno. Ako je isporuka odložena iz razloga zboj kojih je kupac odgovoran ili zbog razloga izvan kontrole Webastoa,prema tome ugovoreni datum ili period će biti produžen ili odložen. 

2) Isporuka će biti vremenski tačna ako roba napusti mesto za isporuku pre isteka perioda isporuke.

3) Ako Webasto ne iporuči robu, kupac ima pravo da odustane od ugovora i da zahteva isplaćivanje bilo kakvih avansa pod uslovom da je razuman period milosti od najmanje dve nedelje određem i ako je istekao bezuspešno.

 

8. Zadržavanje vlasništva

1) Robu koju dostavi Webasto će ostati u njegovom vlasništvu dok svi zahtevi nisu zadovoljeni od strane kupca.

2) Ako je isporučena roba pomešana ili u kombinaciji sa drugim predmetima kupac će dodeliti Webastu zahteve za predaju i puno pravo o punom ili zajedničkom 

ugovoru proističućeg člana kada se zaključuje ugovor o dostavi i držaće proističuće članove na sigurnom sa dužnom komercijalnom pažnjom. 

3) Kupac neće biti u mogućnosti da založi uzdržanu robu trećem licu niti da ih dodeljuje kao vid sigurnosti. Međutim, imaće pravo da proda tu istu robu u normalnom smeru poslovanja, pod uslovom da zadržavanje robe istovremeno u skladu sa time. U tom kontekstu, kupac će ovim sva potraživanja koja proizilaze iz ove preprodaje ili bilo kakav drugi zakonski razlog prepisati Webastu celini i kao način bezbednosti. Međutim, kupac će imati pravo, do daljnjeg, da prikupi sve dodeljene tvrdnje u svoje ime za račun Webasta; ovo punomoćje će biti opozvano od strane Webasta ukoliko kupac ne zadovolji izmirivanje novčanih dućnosti.

4) Ako je uzdržana roba zaplenjena od strane trećeg lica, kupac će privući pažnju na Webastovo pravo svojine i obavestiće Webasto o tome bez odlaganja. Troškovi i gubici nastali u ovom kontekstu snosiće kupac.

5) Ako se kupac prodire ugovor, pogotovo ako obustavlja plaćanje ili ako je izdata  zaplena njegove imovine: a) Webasto ima pravo da prisvoji ili da identifikuje uzdžanu robu  i da ulazi u objekte kompanije kupca i/ili b) Webasto će imati pravo da obavesti kupca o uzdržanoj robi asignacije potraživanja i da prikupi takve prenete tvrdnje. Nakon dobijanja informacija, pravo kupca da prikupi dodeljene tvrdnje će odmah biti obustavljene. Webasto će iskoristiti količinu prikupljenih tvrdnji da pokrije tvrdnje protiv kupca i platiće kupcu neodređenu svotu nepotrebnu za odbacivanje takvih tvrdnji.

6) Ako normalna vrednost bezebednosti data od strane Webasta prekorači njegovih 50% onda Webasto ima pravo da prekrši bezbednost o di

 

9. Uslovi plaćanja

1)  U slučaju da nije drugačije dogovoreno, webastove fakture će biti plative najkasnije 10 dana od datuma i isporuke faktura. Kupci će biti tretirani ako izmirivanje  novčanog duga nije ispunjeno u datome roku. Ako kupac ne izmiri dugovanja, Webasto će imati puno pravo da naplati i dodatnu kamatu od 1,5%. Ukoliko su čekovi ili novčanice prihvaćeni od strane Webasta, oni će samo biti prihvaćeni umesto performanse; Webasto poseduje pravo da vrati novčanice ako je potrebno i umesto da zahteva neposredno plaćanje ili pružanje bezbednosti  ako postoji razlog za strah da novčanice ne pružaju dovoljnu zaštitu. Popust i novčane naknade će snositi kupac i biće u mogućnosti da ih odmah plati.

2) Ako Webasto sazna o bilo kakvim okolnostima koji pokazuju da se finansijsko stanje kupca pogoršalo od zaključivanja ugovora, posebno ako kupac ne uspe da ispuni svoje dugove prema Webastu i Webastovo isplaćivanje dolazi u rizik, Webasto ima pravo da isporuči u zamenu za punu cenu ili delimičnu isplatu ili u zamenu za imunitet. Ako kupac postane dužnik ili ako bankrotira ili ako je zahtev poslat za zaplenu imovine kupca, u tom slučaju će Webasto imati moć da povuče sve ugovore.

3) Kupac ima pravo da pokrene tužbu ,ako je kontra tužba neraspravljena ili ako je  žalba izdata od strane zakonodavnog suda.

 

10. Završne odredbe

1) Ako je kupac u potpunosti kvalifikovan poslovođa, Webastovo sedište će biti mesto izvršenja i nadležnosti za sve dužnosti pod ugovorom.

2) Ako se i jedna od ovih mera dokaže ili postane nevalidna, ona neće uticati na ostatak validnosti ovog snabdevanja