Preduzeća Webasto-grupe poštuju Vašu privatnost i uzimaju zaštitu podataka o ličnosti veoma ozbiljno. Mi želimo da Vi znate kada mi koje podatke memorišemo i kako koristimo. Mi smo preduzeli tehničke mere koje obezbeđuju da se pridržavamo propisa o zaštiti podataka.

 

Anonimno skupljanje podataka

Vi možete nepersonalizovane stranice Webasto-grupe u internetu (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com i www.webasto-career.com) principijelno da posetite bez da nama javite tko se Vi. Kod posete naše ponude u internetu aktualno se protokolišu IP-adresa Vašeg računala, vrsta pregledača, pogonski sistem Vašeg računala, stranica sa koje nas posećujete, datum, vreme i stranice koje ste Vi posetili. Zaključci na podatke o ličnosti nisu mogući i ne postoji niti takva namera. Ove informacije koriste se za statistiku. Vi kao korisnik ostajete anoniman.

 

Podaci o ličnosti

Podaci o ličnosti su podaci koji se odnose na Vašu ličnost. Tu spadaju navodi kao šta je Vaše ime i prezime, adresa, poštanska adresa, broj telefona. Informacije koje ne mogu da se direktno dovedu u vezu sa Vašim stvarnim identitetom (npr. dužina boravka na stranici ili broj korisnika stranice) tu ne potpadaju. Preduzeća Webasto grupe podatke o ličnosti samo skupljaju, ako nam Vi njih sa Vaše strane dostavite npr. kod ispunjavanja formulara za prijavu, registrovanje personalizovanih usluga ili kod dostave natjecanja. Vaši podaci u formularu se memorišu samo za sledeće svrhe:

 

 • ispunjavanje Vašeg upita za ponudu kroz Webasto
 • prijava za i dostava newsletter-a
 • u okviru natjecanja dostava Vaših podataka u personalno odeljenje
 • analiza anonimnih podataka korisnika za proširenje i poboljšanje naših stranica u internetu
 

Davanje podataka o ličnosti trećim licima

Mi zadržavamo mogućnost davanja Vaših podataka drugim preduzećima Webasto-grupe, našim trgovcima pod ugovorom i partnerima za servis, kako bi mogli optimalno da se brinu za Vas. Ako preko naše stranice u internetu  https://www.webasto-comfort.com tražite ponudu jednog trgovca, mi doastavljamo Vaše podatke o ličnosti od Vas izabranom trgovcu.

U okviru opravdanog zahteva za informisanje odnosno brisanje Webasto može naravno da Vam pomaže kroz dodatnu dostavu zahteva davaocu usluge u Vaše ime.

Davanje podataka daljnjim licima je isključeno, izuzev Vaše izričite saglasnosti.

 

Trajanje memorisanja

Podaci o ličnosti koje smo dobili preko naše stranice u internetu memorišu se tako dugo dok nije ispunjena svrha njihove pohrane, zbog čega su nama prepušteni. Ako trgovačka ili porezna pravila moraju da se poštuju, memorisanje određenih podataka može da traje do 10 godina./span>

 

Vaša prava

Vaša zakonska prava po pitanju obrade Vaših podataka o ličnosti su sledeća:

 • pravo pristupa Vašim pohranjenim podacima;
 • pravo na ispravku;
 • pravo na brisanje;
 • pravo na žalbu;
 • pravo na ograničenje obrade;
 • pravo na prenosivost podataka.

 

Vaše odobrenje prerade Vaših podataka o ličnosti možete da povučete u svako vreme.

 

Vi imate pravo žalbe kod nadzorne ustanove.

 

Ako niste više sporazumni sa pohranom Vaših podataka o ličnosti ili ovi nisu više ispravni, mi ćemo na odgovarajuću uputu u okviru zakonskih propisa pokrenuti brisanje, ispravak ili zatvaranje Vaših podataka. Po želji dobićete besplatno informacije o svim podacima o ličnosti koje smo memorisali o Vama. Kod pitanja o skupljanju, obradi ili korišćenju Vaših podataka o ličnosti, za informacije, ispravak, zatvaranje ili brisanje podataka te za korišćenje daljnjih prava obratite se Opunomoćeniku za zaštitu podataka Webasto-grupe (dataprotection@webasto.com) ili pismeno pojedinom preduzeću Webasto-grupe.

 

Korišćenje „Cooki-ja“

Na našim stranicama koristimo „Cooki-je“. Cooki je mala datobanka koja se može odložiti na disku. Ova datobanka se postavlja od servera interneta s kojim ste preko Vašeg pregledača (npr. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) stvorili vezu, i šalje Vama. Kroz Cooki-je može da Vas se drugi put prepozna bez da podatke koje ste već jednom utipkali, morate još jednom da predate. Najveći deo pregledača standardno je tako postavljen da Cooki-je automatski prihvataju. Vi imate mogućnost postavljanja Vašeg pregledača tako da on odbija Cooki-je ili njihovo prethodno prikazivanje. Informacije o tome dobijate preko funkcije pomoći pregledača koji Vi koristite. Uz to Vi možete Cooki-je u svako vreme da brišete u Vašem sistemu (npr. u Windows-u Internet Explorer).

We use the following cookies:

 • idrxvr: Main visitor ID (3rd-party cookie). Lifetime: 13 Months
 • xtan: Numeric ID, provided by the client when a user logs on to the client’s site. Lifetime: 1 year
 • xtant: Technical value linked to identified visitor management. Lifetime: 1 year
 • xtvrn: List of numsites encountered by the visitor. Lifetime: 10 years
 • xtidc: Visitor ID for intranet site, or when 3rd-party cookies are disabled (ex: User-agent containing safari/iPhone/iPad/iPod). Lifetime: 10 years
 

Linkovi prema drugim stranicama interneta

Naša online-ponuda sadržava linkove prema drugim stranicama interneta.

Mi nemamo utecaja na to da li se postavljaći linkova pridržavaju propisa o zaštiti podataka. Zbog toga Vi treba da ispitate pojedine Izjave o zaštiti podataka. Isto nemamo utecaja na zakonitost sadržaja ovih stranica interneta te zbog toga odbijamo svaku odgovornost za sadržaje drugih stranica interneta.

 

Upute za zaštitu podataka AT Internet

Za analizu korišćenja naše Online-ponude koristimo rešenje AT Internet-a. Cilj je našu stranicu u internetu tako da oblikujemo da bi bila optimalno prilagođena Vašim potrebama. Mi želimo lakoću korišćenja kao i kvalitet naše ponude u internetu da poboljšamo i Vama za Vas zanimljive ponude predstavimo na vreme i za kupca ugodno.

Za ostvarenje gore navedenog cilja potrebno je ponašanje korisnika na našoj stranici da se statistički obuhvati i analizuje., zbog čega skupljene podatke koristimo u sledeće svrhe:

 • Provođenje Perfomance- i usporedbe isplativosti naših stranica,
 • brojenje korisnika,
 • praćenje upoznavanja npr. online-reklama na stranici interneta, Partner- i povezanih programa, Rich-Media-sadržaja ili posebnih kampanja,
 • merenje za Vas posebno atraktivnih područja stranice u internetu,
 • ocena porekla online-korisnika za lokalno optimiranje naše ponude.

 

Mi razlikujemo između sirovih (1) i obrađenih podataka (2):

(1) Sledeći podaci se skupljaju:

 • Ili jedan Cookie (to je mala datobanka koju jedna stranica interneta na Vašem računalu memoriše), a sadrži više informacija:

- ime servera koji ostavio cooki-je,

- identifikaciju bez imena u obliku jednoznačnog broja,

- datum isteka važenja.

 • ili jedan mobilni identifikator (to je jednoznačan broj, koji omogući da se aparat jasno prepozna)
 • i IP-adresa koja se koristi za geo-identifikovanje. IP-adresa se pravi anonimnom kroz skraćenje zadnja tri broja.
 • svi podaci navigacije koji su skupljeni u odnosu na ove identifikatore.

 

(2) Nakon postavljanja sirovih podataka u proces govori se o obrađenim podacima, koji stavljaju sledeće informacije na raspolaganje:

 • Unique Visitor ID
 • sve Digital Analytics-podatke u vezi sa ovim identifikatorom koji se računa od obrađivača naloga.

 

Važe sledeći rokovi memorisanja:

 • sirovi podaci se brišu šest meseci posle sakupljanja.
 • obrađeni podaci se memorišu za vreme ugovora između nas i našega ponuđivača i šest meseci.

 

Prenošenje podataka o ličnosti

Mi i AT Internet kao Obrađivač naših naloga imamo pristup podacima Digital Analytics.

Vi možete preko sledećeg linka da prigovorite: 

https://www.xiti.com/de/optout.aspx

 

Upravljanje Online-reklamnim merama sa Netzeffekt d.o.o.

Za optimiranje i obračun naših reklamnih mera i da bi se ponovno omogućilo obraćanje posetiocima naših stranica u internetu, skuplja, memoriše i obrađuje isto i preduzeće

Netzeffekt GmbH, ul. Theresienhöhe 28, 80339 München, Nemačka,

po našem nalogu podatke o Vašoj poseti koji su anonimni i bez veze sa ličnosti. Za ovo se ponekad koriste Cooki. Netzeffekt ne može i neće da povezuje ove podatke posetioca sa Vašim prezimenom ili drugim ličnim podacima koje ste Vi nama dali.

Vi možete da prigovorite obradi podataka kroz Netzeffekt d.o.o. preko sledećeg link-a: 

https://datenschutz.netrk.net/optout

 

Korišćenje Social Plugins-a od Facebook-a, Google+-a, Twitter-a i Xing-a

Mi na našim stranicama u internet-u ne koristimo Social Plugins već isključivo upućujemo (Links) na pojedine mreže.

On our website you can find links to the following social networks/services:

 • Na našoj stranici u internet-u nalaze se upute prema sledećim socijalnim mrežama/ponuđivačima usluga: Plugins vanjske socijalne mreže Facebook preduzeća Facebook Inc., 1601 S. California Av. Palo Alto, CA 94304, USA. mogu da se prepoznaju na Logos-u Facebook-a (belo „f“ na plavoj ploči ili znak „palac prema gore“) ili su obeleženi sa dodatkom „Facebook Social Plugin“. Lista i izgled Facebook-ovih Social Plugins-a može da se vidi na adresi developers.facebook.com/plugins.
 • Vanjska socijalna mreža „Google+“ preduzeća Google Inc., 1600 Amphtheatre Parkway, Moutain View, CA 94043, USA. Plugins-i su u okviru našeg nastupa u internet-u obeleženi znakom Google+ ili dodatkom „+1“.
 • Vanjska služba Twitter preduzeća Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisko, CA 94107, USA.Oni mogu da se prepoznaju na rečima kao „Twitter“ ili „Folge“ povezano sa stilizovano plavom pticom. Dugmad može das se vidi na adresi twitter.com/about//resources/buttons.
 • Sa dugmetom je moguće jedan prilog ili jednu stranicu naše stranice u internet-u kod Twitter-a da se deli ili da nas sledite kod Twitter-a.
 • Mreža Xing preduzeća Xing AG, ul. Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Plugins-i su obeleženi sa Xing Share-dugmetom.

 

Ako se koristi Plugin, oni su standardno deaktivisani i Vi njih morate izričito da aktivišete. Uputama na pojedine mreže/službe (Facebook, Google+, Twitter, XING) dodeljene funkcije, posebno prenošenje informacija i podataka korisnika, ne aktivišu se već samom posetom na našoj stranici u internet-u već kad se klikne na odgovarajućoj uputi. Ako jednim klikom sledite ove upute, aktivišu se Plugins-i Facebook-a, Google+-a, Twitter-a i/ili XING-a i Vaš pregledač uspostavlja direktnu vezu sa serverom pojedine mreže/službe t.j. Facebook-a, Google+-a, Twitter-a i/ili XING-a. Ako ste za vreme posete naše stranice u internet-u sledili upute u uključili se na Vaš lični račun korisnika kod pojedine mreže/službe (Facebook, Google+, Twitter, XING), informacija o Vašoj poseti naše stranice u internet-u poslaće se dalje pojedinom pregledaču (Facebook, Google+, Twitter, XING). Pojedini pregledač (Facebook, Google+, Twitter, XING) može posetu stranice da dodeli Vašem računu. Ove informacije se prenose pregledaču (Facebook, Google+, Twitter, XING) i možda tamo memorišu. Da bi to sprečili mora da se pre klik-a na uputu isključite sa Vašeg računa Account-a. Dodatne informacije o memorisanim informacijama možete da nađete na sledećim link-ovima:

 

I kad niste član jedne od navedenih socijalnih mreža/službi postoji mogućnost da ove putem Social Plugins saznaju i možda memorišu Vašu IP-adresu. Pojedinosti o svrsi i obimu obrade podataka, skupljanja i korišćenja kroz Facebook, Google+, Twitter i XING i o Vašim pravima po tom pitanju kao i opcijama regulisanja molimo da povučete iz pojedinih Uputa za zaštitu podataka:

 

Pored toga postoji mogućnost da Social Plugins uz pomoć Add-ons za Vaš pregledač blokirate, npr. Facebook Plugin sa „Facebook Blocker-om“ kojega možete da povučete iz internet-a. Pozicije zaštite podataka možete delimično da promenite npr. na adresi https://twitter.com/account/settings.

 

Newsletter

Mi šaljemo Newsletter, elektroničku poštu i druge elektroničke vesti sa reklamnim informacijama. (u sledećem „Newsletter“). Samo sa odobrenjem primaoca ili zakonskim odobrenjem. Ako su u okviru jedne prijave za Newesletter njihovi sadržaji konkretno opisani, tada su oni merodavni za korisnika.

Ako se prijavite za naše Newsletter, tada mi koristimo za to potrebne ili posebno od Vas dostavljene podatke za redovnu dostavu Newsletter-a. Odjava Newsletter-a je u svako vreme moguća i može da se napravi putem dole navedene veze ili preko link-a koji je za to predviđen u Newsletter-u.

Za prijavu za Newsletter dovoljno je da navedete Vašu poštansku adresu E-mail. Prijava za naše Newsletter se radi u tzv. Double-Opt-In-postupku tj. Vi dobijate nakon prijave jedno elektroničko pismo E-mail gde se molite za potvrdu Vaše prijave. To je potrebno kako se nitko ne bi mogao da prijavi sa tuđom elektroničkom adresom.

Prijave za Newsletter se protokolišu kao dokaz za odgovaranje zakonskom procesu prijave. Tu pripadaju memorisanje vremena prijave i potvrde kao i IP-adresa.

Vi možete u svako vreme da otkažete primanje Newsletter-a tj. da opozovete Vaše odobrenje. Time istovremeno prestaje i Vaše odobrenje za dostavu. Jedan link možete da nađete na kraju svakog Newsletter-a.

 

Pitanja i komentari

 Za pitanja, ideje i komentare na temu zaštita podataka molimo da se obratite putem elektroničke pošte E-mail našem Opunomoćeniku za zaštitu podataka (dataprotection@webasto.com).

 

Brzi razvoj novih tehnologija za internet čini od vremena na vreme potrebnim prilagođavanje naše Izjave o zaštiti podataka / Privacy Policy. Ovde ćete da budete informisani o novim informacijama.

 

 

Odgovorno mesto u smislu prava za zaštitu podataka

Data Protection Webasto Group

Webasto SE

Kraillinger Straße 5

82131 Stockdorf

Deutschland (Nemačka)

Data Protection Officer: Reinhard Bersch

dataprotection@webasto.com

Phone: +49 (89) 8 57 94-0