Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

 
 

1. Hatálya

1.1. Jelen Általános Értékesítési, Szállítási és Jótállási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) külön kikötés nélkül is elválaszthatatlan részét képezik a Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft. (továbbiakban: Webasto) és a Megrendelő/Vevő között létrejött adásvételi, szállítási és egyéb szerződéseknek.

1.2. Jelen ÁSZF-től való eltérés, ide értve a Megrendelő beszerzési feltételeit is, csak akkor nyernek alkalmazást, ha azokat a Webasto írásban elfogadja.

 

2. Árajánlat és szerződés

2.1. Az ajánlat nem kötelező érvényű. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha azt Webasto írásban visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megrendeléstől eltérő tartalmú és az ellen a megrendelő 14 napon belül kifogással nem él, a szerződés ezen módosított tartalommal jön létre. Ugyanez irányadó a rendelések módosításaira, illetve kiegészítéseire is.

2.2. A rajzok, illusztrációk, műszaki paraméterek tájékoztató jellegűek.

2.3. Webasto fenntartja a műszaki fejlesztést célzó változtatás jogát.

 

3. Árak

3.1. Ellenkező megállapodás hiányában az árak a Webasto telephelyéről történő elszállítással értendők (EXW paritás, INCOTERMS 2010).

3.2. Webasto az árváltoztatás jogát fenntartja.

3.3. Deviza-alapú árajánlat esetén az ajánlati ár a kiszámlázott HUF ártól a devizaárfolyam-változásnak megfelelően eltérhet.

 

4. Fizetési feltételek

4.1. A megrendelés az áru ellenértékének 10%-át kitevő foglaló megfizetésével lesz érvényes, mely a vételárba beszámít.

4.2. Indokolt esetben Webasto jogosult a szerződés megkötésekor fizetési biztosítékot vagy előre fizetést kérni.

4.3. Átutalással történő fizetés esetén Webasto számláját 8 napos határidővel kell teljesíteni.

4.4. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot tartozik fizetni. Amennyiben a törlesztés a teljes tartozást nem fedezi, az összeget a költségekre, kamatokra és végül a tőketartozásra kell betudni.

4.5. Egyoldalú beszámításra Megrendelő csak Webasto jóváhagyásával jogosult.

 

5. A szerződés teljesítése

5.1. Az áru átadásának előfeltétele a vételár megfizetése.

5.2. Nem raktári áru esetében a szállítási határidő a gyártó cég visszaigazolásától függ.

5.3. A termék beérkezéséről és az átvétel időpontjáról a Webasto értesíteni tartozik a Megrendelőt.

5.4. 30 napot meghaladó szállítási késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a megfizetett foglalót visszakövetelni.

5.5. A szállítási határidő teljesítettnek minősül, ha Megrendelő az áru beérkezéséről szóló értesítéstől számított 10. napon belül nem teljesíti átvételi kötelezettségét. Az átvételi késedelem 15. napjától a Megrendelő az áru nettó értékének 0,5%-át/nap tartozik tárolási díjként megfizetni.

5.6. Mentesülnek a felek a késedelem jogkövetkezményei alól, amennyiben azt
vis major okozta. Ilyen esetben mindkét fél viseli a nála felmerült károkat.

5.7. Valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítése szempontjából a teljesítés helye a Webasto székhelye.

5.8. Az áru átvételét a Megrendelő vagy képviselője a szállítólevélen igazolja. Megrendelő köteles az árut az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni, esetleges mennyiségi kifogásait 3, a minőségieket pedig 8 napon belül írásban jelezni Webasto felé.

 

6. Tulajdonjog fenntartása

6.1. A termék mindaddig a Webasto tulajdonában marad, amíg a Webastonak a Megrendelővel szembeni valamennyi követelése kiegyenlítésre nem kerül. 

6.2. Amennyiben a terméket Megrendelő tulajdonában lévő más tárggyal összeszerelik vagy beépítik, Megrendelő a saját tulajdonjogáról, a kiadás iránti igényéről és az újonnan előállított termék tulajdon-, ill. társtulajdonjogáról a szállítási szerződés megkötésével, külön nyilatkozat nélkül is lemond a Webasto javára, a fizetési határidő elmulasztásának esetére.

6.3. A Megrendelő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett terméket harmadik fél részére értékesíteni, azt bérbe, zálogba vagy használatba adni. Kivételt képez ez alól, ha a tulajdonjog-fenntartással érintett árut harmadik személynek úgy értékesíti, hogy Webasto tulajdonjog-fenntartását saját vevőjével szemben is fenntartja és a megfelelő ellenértékről Webasto javára lemond. Erről Webastot értesíteni kell.

6.4. Ha a tulajdonjog fenntartással szállított árut lefoglalják, a Megrendelő köteles erről Webastot értesíteni és a jogosult figyelmét felhívni arra, hogy az áru a Webasto tulajdonát képezi. Ezen kötelezettség elmulasztásából származó költségeket és károkat Megrendelő köteles Webastonak megtéríteni.

6.5. Ha a Megrendelő nem teljesíti szerződéses fizetési kötelezettségét, vagy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, Webasto jogosult a szerződéstől a nem teljesített rész tekintetében elállni és az árut visszakövetelni.

 

7. Szállító felelőssége, szavatosság és jótállás

7.1. Webasto a magyar jogszabályok előírásai és a gyártó jótállása alapján fűtőkészülékeire és klímaberendezéseire 12 hónap jótállást vállal, mely a berendezés beépítésének napjától, illetve az új berendezéssel szerelt jármű forgalomba helyezésének napjától indul. Amennyiben a berendezést a Megrendelő helyezi üzembe, a jótállás a szállítástól számított legfeljebb 18 hónap, amely feltétel előbb bekövetkezik.

7.2. A jótállási vagy szavatossági körbe tartozó igényeket Webasto saját választása szerint javítással vagy a hibás (alkat)rész cseréjével díjmentesen orvosolja.

7.3. A hibás termék megvizsgálása és javítása érdekében Megrendelő köteles azt a Webasto szervizébe saját költségére beszállítani.

7.4. A jótállási igény érvényesítésének feltétele a hiánytalanul kitöltött, a Webasto online garanciális rendszerében regisztrált jótállási jegy bemutatása.

7.5. Nem terjed ki Webasto felelőssége az alábbi okból bekövetkező hibákra (kivéve, ha a hiba bekövetkezte neki felróható):
- természetes elhasználódás (biztosítékok, gyújtógyertyák, izzók, szénkefék, ékszíjak, súrlódó betétek, tengelykapcsolók stb.);
- baleset, mechanikai sérülés, környezeti hatás;
- nem rendeltetésszerű használat, a beépítési-, kezelési és karbantartási utasítás megszegése;
- helytelen tárolás, hibás vagy gondatlan kezelés;
- nem a Webasto által forgalmazott alkatrészek és karbantartási anyagok, hűtőközegek használata.
Webasto nem vállal felelősséget továbbá olyan hibákért, melyek a Megrendelő által szolgáltatott hibás tervre, általa biztosított alkatrészekre vagy az általa végzett beépítésre vezethetők vissza.
Elveszti a Megrendelô jótállási jogát, amennyiben a terméket nem a Webasto szakszervizében építették be vagy, javították, ill. megbontották.
Nem terjed ki Webasto felelőssége azon hibákra, melyek a Megrendelő által biztosított másik  cserealkatrész miatt következtek be.
Webasto nem tartozik felelősséggel azon hibákért, amelyek oka a Megrendelő által szolgáltatott vagy általa azzal összekapcsolt másik alkatrész meghibásodásába.

 

8. A felelősség korlátozása

8.1. A Megrendelőnél bekövetkező kárért csak akkor tartozik felelôsséggel Webasto, ha azt szerződéses kötelezettségének lényeges és szándékos megszegésével maga okozta.

8.2. A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételekben rögzítetteken túl a Webastoval szemben támasztott bármely kártérítési felelősség kifejezetten kizárt.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A szerződés értelmezéséből és teljesítéséből fakadó jogviták elbírálására a Webasto székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagosan illetékes.

9.2. A Felek között létrejött szerződésekre a magyar jog az irányadó.